Stap 1: Segment

Segment
Profiel
Intensiteit

Segment B-Zawa

Enkelvoudige specialistische jeugdhulp.

Lees meer Ga verder met Segment B-Zawa

Segment C-Zawa

Meervoudige specialistische jeugdhulp (voor één kind). Vraagt om hoogspecialistische expertise.

Lees meer Ga verder met Segment C-Zawa

Segment Dyslexie

Dyslexie, kies hierna profiel 12 en sla de stap met intensiteiten over.

Lees meer Ga verder met Segment Dyslexie